Contact

VVD kritisch over steun club in nood

Waardering voor GTS

Niet al­leen fi­nan­ciële steun viel de nood­lij­den­de turn­ver­e­ni­ging GTS uit Groote­broek gis­ter­avond ten deel tij­dens de raads­ver­ga­de­ring. Ook veel waar­de­ren­de woor­den voor het werk van deze club.

Dit on­danks, of mis­schien wel dank­zij de wat scep­ti­sche toon waar­op li­be­raal Ton Schui­te­ma­ker zich te weer stel­de te­gen het voor­ne­men van het col­le­ge om GTS met een een­ma­li­ge in­jec­tie van 25 mil­le voor­lo­pig weer in het za­del te hel­pen.

De VVD’er stel­de per amen­de­ment voor een le­ning te ver­strek­ken te­gen ‘slechts vier euro ex­tra’ per lid van de ver­e­ni­ging. Schui­te­ma­ker vond het niet pas­send om ‘wan­be­leid te be­lo­nen’. Het be­stuur had in zijn ogen veel eer­der aan de bel moe­ten trek­ken. Schui­te­ma­ker vrees­de voor pre­ce­dent­wer­king én mis­te een ge­de­gen plan van aan­pak. Hij had er ook gro­te moei­te mee dat wet­hou­der Nico Slag­ter in de com­mis­sie al aan­kon­dig­de de club vast een voor­schot te wil­len ver­le­nen. Om, zo leg­de deze gis­ter­avond uit, sa­la­ris­sen te kun­nen be­ta­len. Het bud­get­recht ligt ech­ter bij de raad, on­der­streep­te Schui­te­ma­ker. ,,Dan had u een spoed­zit­ting moe­ten vra­gen.”

Steun kreeg de VVD van geen en­ke­le frac­tie. Ster­ker nog, zijn fel­le woor­den le­ken de an­de­re frac­ties te steu­nen in hun waar­de­ring voor het werk van GTS. ODS sprak rond­uit ver­trou­wen uit in het be­staans­recht van de ver­e­ni­ging met 550 le­den. Dirk Vis­ser on­der­streep­te dat GTS ge­zond­heids­kos­ten be­spaart met be­we­gings­les­sen aan jon­ge le­den. GBS sprak van ’top­sport­ni­veau’ en ook het CDA vond dat een op lan­de­lijk ni­veau ope­re­ren­de club als deze steun ver­dient.

Yvon­ne Koop­en (PvdA/GL) stak de hand in ei­gen boe­zem. Sinds 2016 dringt de po­li­tiek im­mers al aan op trans­pa­ran­ter sub­si­die­be­leid. “We heb­ben zelf ook ste­ken la­ten val­len, dit moet echt an­ders.’’ Ze kreeg steun van an­de­re frac­ties. Het ge­meen­te­lijk sub­si­die­be­leid moet snel door­ge­licht.

Het weer­hield Schui­te­ma­ker er niet van zijn amen­de­ment in stem­ming te bren­gen. Waar­na hij als­nog met de rest van de raad de een­ma­li­ge in­jec­tie voor GTS steun­de.

Reactie van de VVD op de steun

De VVD is evengoed blij dat de steun wordt verstrekt, maar hadden gehoopt op meer begrip uit de raad. Er kan niet zomaar hulp worden geboden aan noodlijdende verengingen. Dit is een slecht voorbeeld voor de andere Stede Broec’se verengingen. “Na het niet aannemen van het amendement is er een nieuwe realiteit ontstaan; wij zijn niet voor het omvallen van GTS en daarom hebben wij toch voor het subsidie voorstel gestemd”, aldus Ton Schuitemaker.

Bron: NHD / Tanja Koopen