Contact

Politiek bereid motie voor om overlast aan te pakken

In de raadscommissievergadering van Stede Broec van maandag 11 februari jl. stond het bespreken van de situatie Broekerschans tegenover de nieuwe N307 op de agenda. Naar aanleiding van de discussie komen de politieke partijen met een raadsbrede motie.

De commissievergadering startte met de inspraak van de heer Kuiper. De heer Kuiper lichtte de zorgen van de bewoners van de Broekerschans te Bovenkarspel toe. “Vooral de grote aanwezigheid van meer fijnstof en de geluidsoverlast zijn zeer zorgelijk”. Daar opvolgend sprak mevrouw Appelman in. Mevrouw Appelman is bewoner van de Hertog Albrechtstraat in Bovenkarspel. “Ik hoop dat er ook wordt gekeken naar het verdere traject van de Florasingel tot aan de Raadhuislaan”.

Motie

De politieke partijen van Stede Broec zijn het ermee eens dat de huidige situatie moet worden aangepakt. Jean-Pierre Kroezen (CDA) opperde na de discussie om met een raadsbrede motie te komen. Het CDA gaat, in overleg met de andere partijen, een motie opstellen. De motie moet de wethouder op pad sturen naar de provincie Noord-Holland. Het probleem moet worden aangekaart en er moet een oplossing voor de problematiek komen.

De VVD Stede Broec had aan het einde van het agendapunt nog een verhelderende vraag op het geopperde van het CDA. “Bij wie gaat de bal komen te liggen als er een oplossing moet komen? De VVD Stede Broec zou willen sturen op een oplossing die door de provincie wordt opgepakt”, aldus Ivo Nooter (VVD). Met de toezegging van het CDA dat er op wordt gestuurd dat ‘de bal’ bij de provincie ligt kon de VVD ook mee gaan in een eventuele motie. De provincie is eigenaar van de N307 en heeft dus de verantwoordelijkheid.