Contact

GTS vraagt om eenmalige subsidie van 265.000 euro

Op dinsdag 12 februari jl. heeft Gymnastiek- en Turnvereniging Stedebroec (GTS) formeel een verzoek gedaan voor een eenmalige subsidie. De subsidieaanvraag bestaat uit een bedrag van 265.000 euro. De subsidie is ten behoeve van de verbouwing van een nieuwe huurlocatie, zodat deze geschikt is als huisvesting voor GTS. De gemeenteraad van Stede Broec beslist uiteindelijk over dit verzoek.

Begin mei 2018 heeft GTS de gemeente geïnformeerd over de beëindiging van het huidige huurcontract door de verhuurder van de huidige locatie. Deze eenzijdige beëindiging heeft tot gevolg dat de turnclub met ingang van 1 juni 2019 andere huisvesting nodig heeft. Vorig jaar is het huurcontract beoordeeld door juristen van de gemeente en, door de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU), ingeschakelde advocaten. De inschatting van laatstgenoemden is dat GTS niet sterk staat ten aanzien van de huuropzegging.

Aanvechten huuropzegging

Het aanvechten van de huuropzegging leidt tot een zaak bij de kantonrechter, die GTS of de tegenpartij zal moeten aanspannen. De inschatting is dat GTS een kans van minder dan 30 procent heeft om de huuropzegging succesvol aan te vechten. Het risico voor de kosten komt daarbij naar alle waarschijnlijkheid volledig voor rekening van GTS. De geringe kans op succes in combinatie met het financiële risico, zijn de reden geweest dat de huuropzegging juridisch niet is aangevochten.

Door GTS en de KNGU is een doelgroepanalyse opgesteld. Deze analyse is samen met een offerte voor een semipermanente turnhal aangeleverd. De gemeente heeft duidelijk aangeven dat een semipermanente turnhal vanwege de zeer hoge kosten niet haalbaar is.

Verkenning naar huisvesting

GTS is aan de slag gegaan met een verkenning naar scenario’s voor vervangende huisvesting. Op basis van deze verkenning is de conclusie voor de vereniging dat er wordt uitgegaan van huisvesting in een bestaande en nog om te vormen accommodatie. Deze accommodatie is door GTS gevonden: een leegstaande bedrijfshal van in totaal 1.386 m2 aan de Zesstedenweg. “Wij hebben een schetsontwerp laten maken en daaruit blijkt dat hier een turn- en freerun/springhal in gerealiseerd kan worden. Ook een kostencalculatie voor het intern verbouwen van deze bedrijfshal naar een turn- en freerun/springhal is door GTS opgesteld.” Hier komt een bedrag van afgerond 265.000 euro (inclusief btw) uit naar voren. Deze kosten kunnen echter niet gedragen worden door GTS.

Doorstarten

“Enthousiasme is er aan onze kant nu er door ons een alternatieve locatie is gevonden tegen eenzelfde huurprijs. Echter, de interne verbouwing kunnen wij financieel niet zelf dragen. Wij verzoeken daarom nu ook formeel om financiële ondersteuning door de gemeente voor maximaal 265.000 euro. Vanzelfsprekend blijft GTS zich inzetten om deze maximale kosten te reduceren. Dit doen we bijvoorbeeld door het in eigen beheer organiseren van de verhuizing en het inrichten, schilderen en schoonmaken van de nieuwe locatie. Maar ook kijken we naar het verwerven van rijkssubsidies, sponsoren en giften. Zo is bijvoorbeeld, op initiatief van de leden, een crowdfunding in voorbereiding. Wij kunnen echter geen voorschot nemen op de uitkomst van deze werving en gaan er daarom vanuit dat de calculatie zoals die er nu ligt het maximale is.” Voordat het bestuur verdere stappen gaat nemen, zal er duidelijkheid moeten zijn over financiële haalbaarheid van de alternatieve locatie.

Huidige seizoen

In goed overleg is met de eigenaar van de huidige locatie gesproken over mogelijkheden om het huidige seizoen af te kunnen ronden. De bereidheid is er om de huur vanaf 1 juni per maand te verlengen. “Wij vertrouwen erop dat we het huidige seizoen dan ook kunnen afronden op de huidige locatie. Over de genoemde ontwikkelingen, hebben wij in januari 2019 gesproken met ons trainersteam en in een bijzondere ledenvergadering met onze leden. Het besef van urgentie is bij iedereen aanwezig.”

Geen herhalingsverzoek

GTS vindt dat met de door hun aangedragen locatie en de eerste uitwerking daarvan, binnen de kaders van de huidige huursom en de analyse van de KNGU, de best mogelijke oplossing te hebben gevonden om GTS te kunnen voorzien van nieuwe huisvesting en daarmee ook het voortbestaan van GTS veilig te kunnen stellen. “Zonder vervangende huisvesting valt het doek voor GTS”, zegt een woordvoerder. Het bestuur benadrukt dat de verbouwing en het inrichten van de huidige locatie destijds in eigen beheer en financiën ‘met enkele kleine subsidies’ zijn gerealiseerd. “Het verzoek dat wij nu doen is daarmee geen herhalingsverzoek.”

Afgelopen jaar in mei heeft GTS ook al een ‘eenmalige’ subsidie ontvangen van de gemeente Stede Broec. Het ging om een bedrag van 25.000 euro, vanwege ‘de zeer slechte financiële situatie bij deze sportvereniging’.