Contact

Toekomst K.G.B. voorlopig niet in het geding

De afgelopen drie jaar is er een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de bestemming voor de afgestoten twee velden bij Sportpark “De Rozeboom”. Met de aanleg van kunstgrasvelden bij voetbal vereniging K.G.B. in Bovenkarspel en De Zouaven in Grootebroek zijn in 2014 drie voetbalvelden vrijgekomen. De vrijgekomen velden worden sindsdien niet meer onderhouden door de gemeente. In het belang van zorgvuldig en efficiënt gebruik van gemeentegrond is er door de gemeenteraad in 2015 besloten om te onderzoeken welk alternatief gebruik mogelijk is in de toekomst. Nu is er een conclusie.

De vrijgekomen E- en F velden, later samen met het honkbalveld van De Beagles, zijn concreet onderzocht. Stedenbouwkundig bureau Urhahn heeft, in samenwerking met de belanghebbenden in het gebied en ondernemers een onderzoek voltooid in 2016. Het onderzoek heeft toen geresulteerd in een rapport met een drietal mogelijke scenario’s. De scenario’s waren ‘Landschap en recreatie’, ‘Health, leisure & wellness’ en ‘Seed Valley & Agribusiness’.

Er is toen door de gemeenteraad met een motie een opdracht aan het college gegeven voor de verdere uitwerking van een combinatie van scenario 1. (Landschap & recreatie) en 2. (Health, leisure & wellness) in samenwerking met Holland Health. In januari 2016 hebben de initiatiefnemers, inmiddels Ontwikkel Combinatie De Rozeboom (OCDR) de opdracht van het college gehad om op basis van een no cure no pay-constructie een marktpartij te zoeken die binnen de kaders van scenario 1 en 2 geïnteresseerd is om het gebied te ontwikkelen.

Groter gebied

Uit de verkenningsfase van OCDR bleek dat het nu aangeboden gebied door marktpartijen als te klein wordt geacht om een rendabele ontwikkeling te kunnen realiseren. Dit heeft er in geresulteerd dat met twee partijen over een groter gebied is gesproken. Dit betekent: het gehele terrein van K.G.B., het baggerdepot, het terrein van voormalige honkbalvereniging De Beagles en de naastgelegen groenstrook. Een gebied van 22 hectare groot. Voor deze verkenning zijn door het college de voorwaarden gesteld, namelijk dat de gemeenteraad haar goedkeuring moet geven, er maatschappelijk draagvlak moet zijn en dat het project een eventuele verhuizing van K.G.B. moet kunnen financieren.

Hierop is door OCDR met één partij verder gesproken en gevraagd een plan uit te werken. Dit betrof een plan met een grote sauna/wellness en daarnaast gelegen hotel-woningen omringd door water, een strand en tuinen, welke het hele gebied beslaat. Een ontwikkeling met een verzorgingsgebied dat tot ver buiten Westfriesland zou reiken.

Overeenstemming

Afgelopen donderdag zijn de plannen van OCDR aan de gemeenteraad gepresenteerd. Hier waren ook vertegenwoordigers van K.G.B. bij aanwezig. De boodschap aan de raad bestond uit twee delen. Ten eerste was de boodschap dat het OCDR, en daarmee het college, niet is gelukt om een positief resultaat te krijgen, want er is immers geen concrete partij gevonden voor de E- en F-velden en het honkbalveld. Ten tweede is er op eigen initiatief van een ontwikkelaar een ontwerp uitgewerkt wat heel K.G.B. inhoud. Bij de verschillende politieke partijen werd er in eerste instantie verbaasd gereageerd. “Gaat K.G.B. in de toekomst verhuizen?” Dit is niet aan de orde, want er is immers niet gevraagd om dit ontwerp door het college.

Vooral het CDA en de VVD vinden dat de initiatiefnemers van OCDR te voorbarig zijn geweest om een onderzoek te doen naar het gehele sportpark in Bovenkarspel. Voor zulke projecten is draagvlak nodig. “Dit raakt de gehele Bovenkarspelse gemeenschap.” Tevens vinden de twee partijen het niet netjes dat K.G.B. niet is meegenomen in dit project. Met OCDR is afgesproken dat zij nog tot 1 september 2019 de exclusiviteit hebben voor wat betreft het aanreiken van een marktpartij die aan genoemde voorwaarden voldoet. Hiermee heeft het college de opdracht afgerond. Het staat iedere inwoner of ondernemer vrij om zelf een initiatief in te dienen bij de gemeente.

Toekomst

De toekomst van de K.G.B.-velden ligt in handen van de Stede Broec’se politiek. De verwachting is echter dat er voorlopig niets verandert aan en op het sportpark aan de Gouw in Bovenkarspel. K.G.B. kan nog gewoon gebruik maken van de twee velden, die zij zelf met haar vrijwilligers onderhoud. Het Cube Outdoor festival kan haar programmering voor 2020 ook gewoon gaan plannen.