Contact

Reactie op berichtgeving NHD over “De Rozeboom”

Afgelopen week is bekend geworden dat er ontwikkelingen zijn omtrent de vrijgekomen velden van KGB. Met dit artikel wil de gemeente Stede Broec en het bestuur van K.G.B. wat achtergrond informatie geven over de berichtgeving in de media over Sportpark “De Rozeboom”.

In 2014 is het hoofdveld van K.G.B. vervangen voor een kunstgrasveld. Met de gemeente is toen afgesproken –  omdat kunstgras intensiever bespeeld kan worden – dat het E- en F-veld hiermee vrij komen. Die velden worden sindsdien niet meer onderhouden door de gemeente, maar door de vrijwilligers van K.G.B. In het belang van efficiënt gebruik van gemeentegrond is onderzoek gedaan naar een nieuwe functie voor deze velden en de groenstrook die hieraan grenst. Na het stoppen van honkbalvereniging De Beagles werd ook dit terrein aan het onderzoeksgebied toegevoegd.

De gemeenteraad heeft deze opdracht in 2016 verstrekt en de zoekrichting was enerzijds Recreatie (nabijheid Streekbos) en anderzijds Gezondheid en Welness. Woningbouw is hier niet aan de orde. Na overleg met meerdere geïnteresseerde partijen bleek dat het aangeboden gebied te klein was voor de door hen gewenste plannen.

Groter gebied

Alhoewel dit niet de oorspronkelijke opdracht was, is daarna óók gekeken naar een gebied dat groter was dan de E- en F-velden en het terrein van De Beagles. Ook is toen gekeken naar het terrein van K.G.B. De gemeente had en heeft daarbij niet het vertrek van K.G.B. voor ogen, maar het college wilde wel kunnen verkennen welke plannen deze geïnteresseerde partijen dan zouden hebben. Dit wel onder de volgende strikte voorwaarden: medewerking en goedkeuring van de gemeenteraad, maatschappelijk draagvlak (bij K.G.B.), de ontwikkeling moet een eventuele verhuizing van K.G.B. kunnen financieren en het bod moet voldoen aan gemeentelijke vraagprijs.

Hierop is door één partij een plan gemaakt voor een groot sauna/welness complex en daarnaast gelegen hotel-woningen omringd door water en bos. Dit plan zou naast het E- en F-veld en De Beagles, ook het gehele terrein van KGB beslaan. Echter, net als het onderzoek naar het kleinere gebied, bleek ook die van het groter gebied niet haalbaar. De afgelopen week heeft de groep initiatiefnemers en wethouder Bart Nootebos (PvdA/GroenLinks) terugmelding gedaan van het onderzoek aan de gemeenteraad, waar het dus in 2016 opdracht voor kreeg.

Toekomst

Omdat wat de gemeente doet openbaar is, is deze informatie op 7 juni ook gedeeld met het Noordhollands Dagblad en dus in de krant verschenen. Daarvoor, op 3 juni heeft de gemeente de voorzitter en secretaris van KGB ingelicht. Voor het college van burgemeester en wethouders van Stede Broec betekent het dat zij komen tot een afronding van dit dossier. Als daar in de toekomst toch andere gedachten over ontstaan gaat het college het bestuur van KGB in een vroeg stadium betrekken en informeren.