Contact

Verhoging ozb heeft gevolgen voor huurders

Woningbouwcorporatie De Woonschakel is hoogst ontstemd over het besluit van de gemeenteraad van Stede Broec om het ozb-tarief voor 2020 te laten stijgen met 30 procent. Op 27 juli jl. waarschuwde de corporatie het college van B&W al per brief voor de gevolgen die dat voor de huurders van De Woonschakel zou hebben. Schijnbaar heeft het college hier geen boodschap aan. Ook de wijze van reactie door het college van B&W op de brief van De Woonschakel en de informatievoorziening aan de gemeenteraad roept in ieder geval vragen op bij de corporatie. Direct gevolg is in ieder geval dat 179 sociale huurwoningen niet meer bereikbaar zijn voor een- en tweepersoonshuishoudens die behoren tot de laagste inkomensgroepen.

Lastenstijging

Nadat via de media de ozb-verhoging van 30 procent bekend werd, is de gemeente eind juli 2019 aangeschreven door de corporatie over de gevolgen die dat met zich mee zou kunnen brengen. Een overzicht van de lokale heffingen maakte onderdeel uit van deze brief. Hieruit bleek dat Stede Broec al de hoogste lokale heffingen in Westfriesland had. Beantwoording van de brief door de gemeente bleef achterwege, pas na aandringen van de corporatie vond uiteindelijk op 10 oktober 2019 een gesprek plaats met wethouders Nico Slagter (CDA) en Bart Nootebos (PvdA). Een bevestiging van de te verwachten lastenstijging (€ 137.000) voor de corporatie vanuit de gemeente werd uiteindelijk op 24 oktober jl. ontvangen. Dezelfde dag, en ruim voor de besluitvorming door de gemeenteraad, is per e-mail hierop door de corporatie gereageerd aan de wethouders en is het college daarmee nogmaals gewezen op de gevolgen voor de huurders in Stede Broec.

Gevolgen

Per brief van 6 november 2019 maakt de corporatie bekend dat de prijsklasse van 179 woningen in de gemeente Stede Broec verhoogd wordt van € 607,46 naar € 651,03. Deze woningen zijn vanaf 2020 onbereikbaar voor nieuwe huurders (een- en tweepersoonshuishoudens) uit de lagere inkomensgroepen. Daarnaast gaat voor 1.000 huurders in 2020 een opslag van € 5 per maand gelden bovenop de reguliere huuraanpassing. Hierover wordt nog overleg gevoerd met de Huurdersraad van De Woonschakel. Daarbij wordt nog een alternatief voorgelegd om duurzaamheidsinvesteringen bij 37 woningen op de huidige verkooplijst voor een bedrag van € 183.000 niet uit te voeren. De corporatie past de door haar uitgebrachte bieding voor de prestatieafspraken 2020 voor Stede Broec aan. Ondertekening van de prestatieafspraken 2020 door De Woonschakel hangt af van het gemeentelijk standpunt.

Met het huidige besluit tracht de corporatie de volkshuisvestelijke schade zoveel mogelijk te beperken. De (in)directe gevolgen van de exorbitante ozb-stijging in Stede Broec voor de corporatie, maar zeker ook voor huurders en woningzoekenden, worden ten zeerste betreurd door De Woonschakel.

Verantwoording

De Woonschakel publiceert op haar website de brieven van 26 juli 2019 en 6 november 2019, alsmede een feitenoverzicht, inzicht in de lokale heffingen 2019-2020 van de kerngemeenten waarin de corporatie actief is en de gemaakte afwegingen en kanttekeningen bij het (ver)huurbeleid.