Contact

Woonvisie Stede Broec ‘Wonen doen we samen’

Stede Broec streeft de komende jaren naar een gezonde woningmarkt met passende woningen voor nu en later. Om hieraan te voldoen is het nodig het aantal woningen uit te breiden en te zorgen voor meer verschillende woonvormen. Dat staat in de Woonvisie ‘Wonen doen we samen’ voor de jaren 2021-2025 die het college van B&W aan de gemeenteraad voorlegt.

In de Woonvisie bepaalt de gemeente wat ze de komende vijf jaar belangrijk vindt op het gebied van wonen. Voor Stede Broec gaat het om 3 ambities. Alle inwoners van Stede Broec moeten prettig kunnen wonen en samenleven in een woning die bij hen past. Daarnaast vindt de gemeente het belangrijk dat mensen met een zorgbehoefte goed kunnen blijven wonen in hun eigen woonomgeving. Ook het verduurzamen van de woningen is een ambitie voor de komende jaren.

In Stede Broec moeten tot 2025 in totaal 630 nieuwe woningen komen waarvan 120 sociale huurwoningen. Het streven is een verhouding van 70% koop- en 30% huurwoningen. Met de bouw van huizen in de nieuwe woningbouwplannen Waterweide in Grootebroek, het toekomstige Florapark in Bovenkarspel en aan de Middenweg wil de gemeente dit aantal en een groot deel van de ambities realiseren. Tegelijkertijd zullen we de gemeenten in Westfriesland ’uitnodigen’ om gezamenlijk invulling te geven aan de opgave voldoende huurwoningen te bouwen.

Passende woningen

Om te zorgen voor gevarieerde en levendige wijken, zet Stede Broec in op passende woningen voor elke doelgroep. Dit wil de gemeente bereiken door verschillende soorten woningen te bouwen en sociale huurwoningen meer te spreiden over de gemeente.

De verwachting is dat het aantal oudere huishoudens van 75 jaar en ouder de komende jaren flink toeneemt. Het aantal jonge huishoudens tussen de 20 en 30 jaar zal juist afnemen. Omdat ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen moeten woningen voldoen aan de zorgvraag die dit met zich meebrengt. Ook willen we voldoende betaalbare huur- en koopwoningen voor starters en jongeren en voor mensen die niet voor een sociale huurwoning in aanmerking komen. Dit betekent dat er zowel kleine woningen, grotere eengezinswoningen, appartementen, mantelzorgwoningen als bungalows en patiowoningen moeten komen.

De gemeente richt zich bij het realiseren van passende woningen niet alleen op nieuwbouwprojecten. Ook bestaande woningen kunnen aangepast worden, bijvoorbeeld door deze  levensloopbestendig te maken. Daarnaast ziet de gemeente mogelijkheden voor ‘inbreiding’, woningbouw op vrijkomende plekken in de gemeente. De locatie Opmaat aan de Middenweg is daarvan een voorbeeld, aan het Voert waar voorheen de brandweerkazerne zat is dit reeds gerealiseerd. Tot slot stelt Stede Broec zich ten doel dat er voldoende huisvesting moet zijn voor arbeidsmigranten. Dit wordt in regionaal verband opgepakt.

Starters en jongeren

Starters en jongeren moeten de komende jaren meer kans krijgen op een huur- of koopwoning. Voor koopwoningen stelt de gemeente als belangrijk uitgangspunt dat die ook betaalbaar zijn voor deze groep. Verkend wordt daarom of ‘sociale koop’, een woning voor een starter onder restricties, hier een oplossing voor kan bieden.

Daar staat tegenover dat het college voorstelt aan de gemeenteraad de starterslening af te schaffen. Reden daarvoor is dat een starterslening jongeren en starters verleidt meer te lenen bij een bank dan op basis van hun inkomen mogelijk is. Als de prijzen van woningen in de toekomst dalen kan dat risicovol zijn. Op deze manier willen we voorkomen dat jongeren en starters een grotere schuld opbouwen dan past bij hun inkomen.

Zorgzame wijk

Het komen tot een zorgzame wijk betekent veel samenwerking met andere organisaties. De gemeente wil in de wijken een mix van leefstijlen en inkomensgroepen. Daarin moet ook ruimte zijn voor mensen met een zorgbehoefte. Om hier invulling aan te geven, starten we dit jaar een onderzoek met Omring, de Woonschakel en Ons Stede Broec. Daaruit moet blijken welke woonvormen en voorzieningen nodig zijn, maar ook wat dat betekent voor bijvoorbeeld de openbare ruimte. En ook wat mensen zelf kunnen bijdragen aan prettig wonen in Stede Broec. Kijkend naar ons rijke verenigingsleven liggen hier ook kansen volgens het college.

Op basis van het landelijke klimaatakkoord moet ook de gemeente een bijdrage leveren aan het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen. Dit betekent het aanpassen van bestaande bebouwing naar goed geïsoleerde woningen en gebouwen, die we met duurzame warmte verwarmen en waarin we schone elektriciteit gebruiken of zelfs zelf opwekken. Ook hierin ligt samenwerking met de Woonschakel voor de hand.

Participatie

Bij de voorbereiding van de Woonvisie hebben verschillende stakeholders waaronder woningcoöperatie De Woonschakel meegedacht. Daarnaast heeft de Wmo-adviesraad een advies gegeven over de Woonvisie 2021-2025 en zijn er die sessies gehouden met belanghebbenden zoals de Welzijnsstichting en de huurdersbelangenvereniging. Ook bij de uitvoering van deze woonvisie vinden we het belangrijk dat anderen met ons meedenken.

De Woonvisie 2021-2025 staat op de agenda van de commissie Grondgebiedzaken van 8 februari 2021. De raad neemt op 18 februari 2021 een besluit over deze woonvisie.