Contact

Samenwerking aanpak alcohol- en drugsgebruik

Op 13 maart sloten de gemeenten Stede Broec, Drechterland en Enkhuizen een convenant met organisaties die met jeugd en alcohol- en drugsgebruik in aanraking komen. Samen zetten zij zich in voor vermindering van het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren.

Gemeenten en organisaties zoals scholen, verenigingen, zorgverleners, horeca, jongerenwerk, Halt én ouders hebben elkaar nodig om ervoor te zorgen dat het alcohol en drugsgebruik onder jongeren verminderd. Ook de jongeren van het Team Bewust alcohol en drugs (BAD) zijn een belangrijke partij binnen deze samenwerking. Met de ondertekening van het convenant verbinden de gemeenten en organisaties zich in 2018 en 2019 aan de afspraken voor de zogenaamde ketenaanpak.

In control of Alcohol en Drugs

Sinds 2007 werken de gemeenten in Noord-Holland Noord samen in het kader van alcoholmatiging bij de jeugd. De aanpak voor de komende jaren is vastgelegd in het programma ‘In control of Alcohol en Drugs’. De WestFriese gemeenten hebben op basis van dit programma een gezamenlijk uitvoeringsplan vastgesteld waarin ook ruimte is voor een lokale aanpak. Een van de uitgangspunten van de lokale uitvoeringsplannen van de SED-gemeenten is een ketenaanpak met organisaties die in aanraking komen met jeugd en alcohol- en drugsgebruik.

Verbinden en afspraken

Door de organisaties en de gemeenten meer te verbinden en duidelijke afspraken te maken, willen de drie gemeenten bereiken dat de organisaties in de keten elkaar niet overlappen. En dat de partijen elkaar bij signalen snel weten te vinden en zo de gezondheidsrisico’s van alcohol- en drugsgebruik terug kunnen dringen. De afspraken richten zich op het weerbaar maken van jongeren. Bijvoorbeeld door het delen van hun ervaringen en hulp van jongeren van het Team BAD. Ook zijn er afspraken over het reageren op signalen van overmatig gebruik van alcohol en drugs. Of het signaleren dat het niet goed gaat met een jongere.

Ouders en regels

Daarnaast is het betrekken van ouders een belangrijk doel van het convenant en maken partijen afspraken over naleving van regels. Voorbeelden hiervan zijn de kluisjescontrole op scholen, de inzet van Halt en ID-controle door de horeca. De aanpak van het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren is sinds jaren een belangrijk thema in Westfriesland. Vanaf 2005 is er onderzoek gedaan naar het alcoholgebruik van jongeren van 13 tot en met 16 jaar. Tot nu toe zijn er positieve resultaten geboekt. Zo keuren ouders alcoholgebruik minder vaak goed en is het percentage jongeren dat ooit alcohol dronk afgenomen. De resultaten van de regionale aanpak zijn een stimulans om door te gaan, want jongeren drinken nog steeds te vroeg, te vaak en te veel. Ook blijft het drugsgebruik onder jongeren zorgwekkend, vooral dat van harddrugs. Daarom zetten de SED-gemeenten lokaal extra acties.