Contact

Nieuw subsidiebeleid: wat zijn de doelstellingen?

Op dinsdag 7 mei zijn de subsidieregelingen voor 2020 behandeld in de commissie Samenleving van Stede Broec. Er waren veel vragen bij de verschillende fracties. Vooral de VVD was kritisch op het voorstel van het College. Volgens de meerderheid van de commissie moet er volgend jaar een evaluatie van het nieuwe subsidiebeleid komen.

Na enkele jaren ligt er een voorstel voor een transparanter en helder subsidiebeleid. Het doel van het College was om niet te veel te minderen in subsidies, want er mochten niet te veel verschillen in zitten.

De VVD Stede Broec verbaasde zich over de gang van zaken. Er is geen beleid voor bijvoorbeeld sport en zorg, dus er zijn op bepaalde beleidsterreinen geen gemeentelijke doelstellingen in Stede Broec. Het College vindt het overbodig om beleidsnota’s te maken, want de gemeente heeft een algemene visie: ‘meedoen in participatie samenleving’. Tjebbe Tip van de VVD kan geen beleid voor sport vinden. “Wat willen wij voor onze inwoners bereiken? Wij kunnen dat niet vinden in de stukken.”

Reserves en ‘dubbelingen’

De PvdA/GroenLinks en de VVD willen dat de gemeente gaat kijken naar het vermogen van organisaties en verenigingen. Rijke verenigingen met een grote reserve hoeven niet altijd subsidie te ontvangen. “Wij willen niet subsidiëren voor de reserves van verenigingen”, aldus sociaal-democraat Yvonne Koopen. PvdA/GroenLinks komt met een amendement met de strekking dat de gemeente geen subsidie mag geven aan verenigingen met relatief grote reserves.

Het CDA wil dat er met het nieuwe beleid gekeken wordt naar andere gemeenten. “Wordt er gekeken naar beleid van andere gemeenten? Hoe gaan zij met soortgelijke organisaties om, zoals de bibliotheek?”, vraagt Marloes Verbaan (CDA) zich af. Ook wil het CDA dat er gekeken wordt naar ‘dubbelingen’ in activiteiten. “Zijn er organisaties die dubbele activiteiten doen en los subsidie ontvangen van de gemeente?”

Subsidiebeleid per lid of activiteit

GBS vraagt zich af in hoeverre het voornemende beleid aansluit op de gemeenten Drechterland en Enkhuizen. Volgens het College is er gekeken naar de buurgemeenten over bijvoorbeeld subsidies per lid of per activiteit.

Dirk Visser van ODS vindt dat er moet gekeken worden naar de doelstellingen van de verenigingen. “Verenigingen krijgen geld aan de hand van doelstellingen. De VVD is het hier niet mee eens. “Het gaat om de doelstellingen van de gemeenteraad. Wij kunnen niet sturen op doelen van verenigingen”, aldus Tjebbe Tip.

Niet transparant

VVD’er Tip merkte op dat de voorgelegde subsidieregelingen ‘helemaal niet’ transparant zijn. “Er zijn verenigingen die zeggen geen subsidie te ontvangen, maar uit gemeentelijke overzichten blijkt wel dat zij geld ontvangen. Dit schijnen dan bepaalde btw-constructies te zijn. Waar is de transparantie?”

Veel fracties waren het erover eens dat het subsidiebeleid in Stede Broec er transparanter op wordt, maar er moet wel volgend jaar worden geëvalueerd.