Contact

Coalitie Noord-Holland rond: Westfriese plannen

Klimaat, bereikbaarheid en leefbaarheid: deze speerpunten staan de komende vier jaar op de agenda in de provincie Noord-Holland. Dat maakten de coalitiepartijen vandaag bekend bij de presentatie van het coalitieakkoord. De coalitie gaat bestaan uit GroenLinks, VVD, D66 en PvdA. Maar wat zijn deze plannen? Wat betekenen ze concreet voor Westfriesland? NH Nieuws heeft de belangrijkste punten op een rij gezet.

  • De motorrijtuigenbelasting wordt niet verhoogd;
  • Er wordt onderzoek gedaan of er bij de Houtribdijk een brugverbinding komt in plaats van de dijkverbinding;
  • Er wordt gekeken of er meer maatregelen getroffen kunnen worden tegen geluidsoverlast door verkeer;
  • Voor de biologische bollenteelt wordt een speciaal stimuleringsprogramma opgestart;
  • Er wordt blijvend geïnvesteerd in het landschap om rust en ontspanning te bieden aan inwoners en de natuur;
  • Bij zonnepanelen en zonneweides wordt er gefocust op daken, parkeervoorzieningen en bedrijventerreinen;
  • Er worden meer prikkels aangebracht om ganzen snel en doelgericht te verjagen. Eén van deze prikkels is het verhogen van het eigen risico bij faunaschade van agrarische ondernemers naar 20 procent;
  • Gemeenten krijgen meer ruimte voor woningbouw in landelijke gebieden en buiten de stads- en dorpsgrenzen;
  • Er gaat geld naar de verduurzaming van sportaccommodaties, zodat verenigingen op termijn kunnen besparen.

Meer woningbouw

De provincie Noord-Holland wil meer ruimte bieden aan gemeenten om te beslissen over woningbouw. Er kan een woonakkoord worden gesloten als blijkt dat er aantoonbare behoefte is naar nieuwbouw en de vraag hiernaar niet binnen de kernen van een dorp of stad kan worden gerealiseerd. De provincie gaat de gemeentes dan de ruimte geven voor de start van kleinschalige woningbouwprojecten in landelijke gebieden, aan de randen van stads- en dorpskernen. De voorwaarde is wel dat deze woningen volledig klimaatneutraal en circulair gebouwd worden.

Het akkoord is het resultaat van ruim zes weken onderhandelen onder leiding van formateur en Tweede Kamerlid Laura Bromet. Zita Pels (GroenLinks), Cees Loggen (VVD), Ilse Zaal (D66) en Adnan Tekin (PvdA) bereikten overeenstemming over de speerpunten van de provincie voor de komende vier jaar.

Coalitie en gedeputeerden

Het akkoord is het begin van een nieuwe samenwerking tussen deze partijen. Samen wil de coalitie zich sterk maken voor een duurzaam, bereikbaar, leefbaar en innovatief Noord-Holland. Het is een akkoord op hoofdlijnen; geen dik en dichtgetimmerd verhaal. Tijdens het formatieproces hebben burgers, maatschappelijke organisaties, andere overheden, het bedrijfsleven en ook de oppositiepartijen inbreng geleverd.

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten zal, naast commissaris van de Koning Arthur van Dijk (VVD) , bestaan uit zes gedeputeerden. GroenLinks draagt Zita Pels (onder andere financiën, circulaire economie, havens, cultuur, sport) en Edward Stigter (onder andere duurzame energie en klimaat) voor. De VVD draagt Cees Loggen (onder andere ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water) en Esther Rommel (onder andere natuur, landschap en bodemdaling) voor. Voor D66 en PvdA worden het respectievelijk Jack van der Hoek (onder andere economie, landbouw, recreatie en bestuurszaken) en Adnan Tekin (onder andere mobiliteit, Schiphol, leefbaarheid, gezondheid en milieu).